Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Mensen & Meedoen

‘Men hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn om zich betrokken te voelen bij de maatschappij’

‘Vertrouw op de eigen kracht van mensen’ is een van de vijf ‘richtingwijzers voor een progressieve, sociaal-liberale politiek’ en het centrale uitgangspunt voor de politiek van D66. Wij denken dat mensen onderling betere, efficiëntere en meer rechtvaardige oplossingen kunnen bedenken voor maatschappelijke kwesties dan de overheid. Het individu is voor D66 het beginpunt in het denken over de maatschappij, niet een collectief of de staat. Een individu staat niet op zichzelf. Hij of zij is onderdeel van netwerken, groepen en relaties in de samenleving. Ieder mens is anders, maar de meeste mensen zoeken voortdurend contact met anderen. Dat is de basis voor samenhang in de maatschappij.

De overheid is niet verantwoordelijk voor het laten ontstaan van sociale binding. De overheid is een product van sociale cohesie, niet de oorsprong of de organisator ervan. De overheid kan wel verbindingen tussen mensen bevorderen. Bijvoorbeeld In het onderwijs, in het werk, in vrijwilligerswerk en in tal van varianten.

Ruimte voor verenigingen, ontmoeten en nabuurschap
D66 wil dat inwoners, verenigingen en vrijwilligers in iedere wijk de ruimte hebben om elkaar te ontmoeten en activiteiten uit te voeren. Een zo goed mogelijke benutting van onze wijkcentra, zalen en brede scholen is van belang voor de betaalbaarheid.
Verenigingen zijn belangrijk voor onze leefgemeenschap. Ze zijn van en voor de inwoners en moeten door leden zelf in stand gehouden worden.
Belangrijk zijn ook buurten en wijken waar inwoners zich inzetten voor hun eigen straat en buren. Dat is niet altijd in verenigingsverband, maar kunnen net zo belangrijk zijn voor de sociale samenhang. Ook dat verdient ondersteuning. Daarom zijn subsidies in principe altijd tijdelijk en gericht op innovatie en nieuwe activiteiten. D66 wil dat de gemeente zich bij subsidies en financiering richt op speciale groepen, zoals jeugd, gezinnen en ouderen, in het kader van het minimabeleid, participatie en preventie.

Ruimte voor Waalrese verenigingen, ontmoeten en nabuurschap