Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 5 januari 2019

Gemeenteraad Waalre: bezint eer ge begint….

Bezint eer ge begint. Dat was in 2012 een van de belangrijkste conclusies van het rapport van de rekenkamer over de dramatische gang van zaken rondom het Klooster in Waalre dorp. Het onderzoek vond plaats na de mislukte verkoop in 2004 en jarenlang gedoe met de toenmalige stichting.
Een extern onderzoek van Hordijk & Hordijk wees in 2005 al uit dat de gemeenteraad zich onder druk heeft laten zetten en overhaast, zonder goede onderbouwing, besluiten had genomen. De verkoop kon pas in 2011 worden teruggedraaid, maar inmiddels had het drama de gemeente over die periode wel een slordige 5 miljoen euro gekost.

In 2016 was het vervolgens de beurt aan Lumens om met mooie plannen het klooster voor 10 jaar te huren en het weer dynamisch te maken. Een initiatief dat na een jaar al strandde omdat Lumens de stekker er uit trok en er niets meer overbleef dan een lege BV. En zo kwam het dossier Klooster weer terug op de politieke agenda.

En nu januari 2019 dreigt de gemeenteraad weer dezelfde fout te maken om overhaast en zonder goede onderbouwing een besluit te nemen. Verkoop van het klooster zonder harde waarborgen, met een ondeugdelijke financiële onderbouwing en een onduidelijke toekomst voor de verenigingen.

De rekenkamer was in 2012 keihard in haar oordeel: “een gebrek aan bestuurskracht van zowel de raad als het college.” Om vervolgens aan te bevelen: Neem voldoende tijd, voer risico-analyses uit, zorg voor goede berekeningen, laat deze extern toetsen en doe grondig onderzoek naar de haalbaarheid.” Helaas, zoals veel rapporten ligt ook dit rapport bij velen in Waalre in een la.

De gemeente wil nu het Klooster verkopen voor 1 miljoen Euro aan een groep investeerders die slechts voor 10 jaar onderdak hoeven te geven aan de huidige verenigingen die er gebruik van maken. En er worden weliswaar 30 zorg-appartementen gerealiseerd voor ouderen en kwetsbare jongeren, maar die mogen na 10 jaar weer op de vrije markt worden verkocht. Als er verenigingen in de tussentijd weggaan en er minder ruimte nodig is, kunnen er meer appartementen bij gebouwd worden.

Wie die investeerders zijn, wil het college geheim houden, zo ook de visie en de huurprijzen die de verenigingen straks gaan betalen. Pas nadat het besluit is genomen, mag dat bekend worden.

De verkoopwaarde van het Klooster is in 2015 vastgesteld op 1,5 miljoen maar volgens een telefonisch geraadpleegde taxateur is dit bedrag (nu 4 jaar later) zeker hoger. Maar wat dan de huidige verkoopwaarde is, is niet bekend omdat het College geen nieuwe taxatie wil laten uitvoeren. Er zijn schattingen die richting de 2 miljoen wijzen. Kortom, een gat van mogelijk 1 miljoen euro dat ten laste komt van de gemeente. Daar komt nog een bedrag bij van 5 tot 6 ton aan diverse exploitatiebijdragen, garanties en subsidies. Ook te betalen door de gemeente.

Zijn er nu lessen geleerd uit het verleden? Ligt er nu een goed en onderbouwd, extern getoetst voorstel ? Helaas, na een eerste bespreking in de gemeenteraad in juli 2018 bleef het bijna een half jaar stil. Pas 5 dagen voor de vergadering op 18 december 2018 werd het voorstel aan de raad verstuurd. Een groot deel van de informatie ook nog eens onder geheimhouding. De gemeenteraad kan dus niet in het openbaar vrijuit spreken. Inwoners en verenigingen krijgen belangrijke informatie dus niet vooraf te weten. Ons inziens is de democratie in Waalre ver te zoeken. Geen open en publiek debat, betrokken inwoners en verenigingen krijgen geen kans zich in het openbaar te uiten.

D66 in Waalre maakt zich ernstig zorgen. Over de gang van zaken, het gebrek aan openbaarheid en de slechte onderbouwing. Belangrijke vragen als: “wat gebeurt er met de verenigingen na 10 jaar en waarom mogen de appartementen na die periode worden verkocht?”, blijven onbeantwoord. Waarom is er geen nieuwe taxatie uitgevoerd, waar is de externe toetsing en hoe zit het eigenlijk met de aansprakelijkheid? Wat wij hier over lezen stelt ons niet gerust maar we kunnen hier tijdens het debat in de raad geen vragen over stellen. Het is immers geheim en met openbaarmaking riskeren raadsleden vervolging door de Rijksrecherche.

Zowel in 2005 als in 2012 waren de adviezen van de onderzoekers duidelijk. Neem de tijd voor dit soort zwaarwegende besluiten, doe het gedegen en vooral: doe het openbaar. Wij roepen het college en de raad op om deze adviezen serieus te nemen.

Kees de Zeeuw
Floris Schoots
Saskia Harks
Michiel Roelofs
Schrijvers zijn raadsleden en fractievertegenwoordiger van D66 Waalre

De bijbehorende openbare stukken (er is helaas ook een deel niet openbaar) kunt u hier vinden: Klooster Waalre raadsvergadering

Thema

Mensen & Meedoen

‘Men hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn om zich betrokken te voelen bij de maatschappij’

‘Vertrouw op de eigen kracht van mensen’ is een van de vijf ‘richtingwijzers voor een progressieve, sociaal-liberale politiek’ en het centrale uitgangspunt voor de politiek van D66. Wij denken dat mensen onderling betere, efficiëntere en meer rechtvaardige oplossingen kunnen bedenken voor maatschappelijke kwesties dan de overheid. Het individu is voor D66 het beginpunt in het denken over de maatschappij, niet een collectief of de staat. Een individu staat niet op zichzelf. Hij of zij is onderdeel van netwerken, groepen en relaties in de samenleving. Ieder mens is anders, maar de meeste mensen zoeken voortdurend contact met anderen. Dat is de basis voor samenhang in de maatschappij.

De overheid is niet verantwoordelijk voor het laten ontstaan van sociale binding. De overheid is een product van sociale cohesie, niet de oorsprong of de organisator ervan. De overheid kan wel verbindingen tussen mensen bevorderen. Bijvoorbeeld In het onderwijs, in het werk, in vrijwilligerswerk en in tal van varianten.

Ruimte voor verenigingen, ontmoeten en nabuurschap
D66 wil dat inwoners, verenigingen en vrijwilligers in iedere wijk de ruimte hebben om elkaar te ontmoeten en activiteiten uit te voeren. Een zo goed mogelijke benutting van onze wijkcentra, zalen en brede scholen is van belang voor de betaalbaarheid.
Verenigingen zijn belangrijk voor onze leefgemeenschap. Ze zijn van en voor de inwoners en moeten door leden zelf in stand gehouden worden.
Belangrijk zijn ook buurten en wijken waar inwoners zich inzetten voor hun eigen straat en buren. Dat is niet altijd in verenigingsverband, maar kunnen net zo belangrijk zijn voor de sociale samenhang. Ook dat verdient ondersteuning. Daarom zijn subsidies in principe altijd tijdelijk en gericht op innovatie en nieuwe activiteiten. D66 wil dat de gemeente zich bij subsidies en financiering richt op speciale groepen, zoals jeugd, gezinnen en ouderen, in het kader van het minimabeleid, participatie en preventie.

Lees meer