Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 maart 2018

D66 heeft haar verkiezingsbeloftes van 2014 waargemaakt

Huis van Waalre - D66 Waalre
 1. Waalre is weer een gezonde gemeente
 2. Moderne en goede scholen
 3. Waalre is duurzaam en schoner
 4. Burgers worden meer betrokken
 5. De lokale lasten volgen de inflatie
 6. Meer (betaalbare) woningbouw
 7. De zorg is goed geregeld zonder wachtlijsten
 8. Meer kansen voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens
 9. Waalre is een zelfstandige gemeente met een professioneel bestuur

Wat hebben we u beloofd in 2014:

Bekijk hier ons verkiezingsprogramma 2014-2018 Klik hier!

Een opsomming:

 • Een gezond financieel bestuur en een sluitende begroting
 • Lokale lasten stijgen niet harder dan de inflatie
 • Daling van het tarief voor de verontreinigingsheffing
 • Minder regels en meer mogelijkheden voor ondernemerschap
 • MKB, kenniswerk en creatieve industrie
 • Stimulering en verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie
 • Een actief leegstandsbeleid op het gebied van winkels en bedrijfsruimte}}
 • Regionale samenwerking en nee tegen gedwongen herindeling
 • Meer democratische controle op en hervorming van de samenwerkingsverbanden
 • Open en transparante communicatie en bestuur
 • Interactieve beleidsvorming met participatie van burgers
 • Digitale dienstverlening 7 dagen per week
 • Persoonlijk contact waar dit nodig is
 • Eisen stellen aan en toetsen van de kwaliteit van wethouders
 • Afval duurzaam verwerken en het afval inzetten als grondstof
 • Scheiding van afvalstromen optimaliseren
 • Belonen van initiatieven voor scheiding en duurzame verwerking
 • Gebouwen van de gemeente voorzien van duurzame energiebronnen.
 • Bij nieuwbouw en renovatie maximaal inzetten op gebruik van duurzame materialen
 • Alle nieuwe straatverlichting wordt energiezuinig en duurzaam.
 • Ondersteuning van initiatieven op gebied van duurzaamheid vanuit de bevolking
 • Het opnemen van eisen voor energiebesparing en gebruik van duurzame materialen in de Bouwverordening,
 • gemeentelijke regelgeving en aanbestedingen.
 • Actief aanspreken van woningbouwcorporaties op hun duurzaam beleid.
 • Kijken naar wat mensen kunnen ipv wat mensen niet kunnen
 • Vergroten van de kans op werk voor kwetsbare werknemers
 • Goede samenwerking met werkgevers en regiogemeenten
 • Activering van mensen zonder arbeidsverdringing
 • Per gezin één plan en één familieregisseur
 • Organisatie en uitvoering lokaal en in de eigen omgeving
 • Sturen op preventie en signalering
 • Het op tijd klaar zijn met de decentralisaties
 • Zorg lokaal, op maat en op kleine schaal
 • Nadruk op de eigen regie en zelfsturing
 • Behoud van Pgb en invoering van vouchers
 • Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
 • Behoud van sportparken Aalst en Waalre
 • Voldoende binnensportcapaciteit
 • Brede en gevarieerde mogelijkheden voor de amateursport
 • Ondersteuning van sportverenigingen en hun vrijwilligers
 • Beheer en onderhoud in handen geven van gebruikers en verenigingen
 • Moderne Brede scholen in alle wijken, multifunctioneel met een breed en gevarieerd aanbod
 • Scholen die toegankelijk zijn voor alle leerlingen en geschikt voor passend onderwijs
 • Versterking van de cultuureducatie
 • Veilige routes naar scholen en kindcentra
 • Passende woonruimte voor iedereen
 • Een dynamische woonvisie en woonbeleid
 • Meer ruimte en minder regels voor bewoners
 • Belangrijke voorzieningen als kinderopvang, onderwijs, sport en cultuur

 • Behoud en verbetering van het groen en het groene karakter
 • Behoud en versterken van de winkelvoorziening
 • Verbeteren verkeersveiligheid
 • Aanwezigheid en maximaal gebruik van Brede Scholen en wijkcentra
 • Subsidies voor jeugd en gezinnen ter bevordering van de participatie