Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 juli 2016

Kadernota 2017: Waalre op koers (algemene beschouwing)

Voorzitter,

Voor ons ligt de kadernota 2017.

Halverwege deze raadsperiode constateert D66 met tevredenheid dat de gemeente Waalre goed op koers ligt. De ambities die in het coalitieakkoord zijn opgenomen beginnen vorm te krijgen. De noodzakelijke hervormingen worden gerealiseerd en de gewenste kostenbesparingen lijken te
worden gehaald. Het voorzieningen niveau blijft op peil en kan hier en daar zelfs worden versterkt.

Er zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Zoals de duurzaamheidsagenda, het succesvolle afvalbeleid en recent de presentatie van onze
innovatieve afvalbakfiets. Over ruim een jaar wordt het nieuwe huis van de gemeente opgeleverd, het eerste kantoorgebouw met nul-op-de-meter.

De transformatie rondom de gemeenschapshuizen gaat de kant op die werd beoogd. Door creativiteit te stimuleren en ruimte te bieden aan initiatief en eigen verantwoordelijkheid is het
gelukt om beheer en exploitatie in een andere opzet te laten doorgaan. Waarbij de lasten voor de gemeente – dus voor onze inwoners – aanzienlijk dalen terwijl blijft bewaard wat waardevol is en zelfs wordt versterkt. De Pracht mag met trots haar Appeltjes van Oranje dragen en ook het Klooster heeft uitzicht op een meer kleurrijke toekomst.

Stedenbouwkundig wordt Waalre ook mooier. Iedereen kent natuurlijk het succes van Hoogh Waalre. Maar ook de ontwikkeling aan de Schoonoordstraat en straks de ontwikkeling van het Hazzo gebied betekenen een belangrijke kwaliteitsverbetering. Voorzitter, Waalre wordt niet alleen steeds mooier maar ook beter onderhouden. De nieuwe aanpak van de groenvoorziening krijgt veel waardering van de inwoners in Waalre.

Zorg en ondersteuning is in veel gemeenten een waar hoofdpijn dossier. Ook in Waalre is dit een klus. De aanpak en werkwijze van de wethouder en haar ambtenaren verdient alle lof. Zorg is geen sluitpost en er is sprake van persoonlijk maatwerk.

Zorgen zijn er wel over het hoge aantal jeugdigen dat Jeugdhulp ontvangt. 10% van de kinderen in Waalre in de jeugdhulp en GGZ is gewoon te hoog, veel hoger ook dan elders. We zien dat terug in de enorme overschrijding van het budget. Maar terecht kiest het college niet voor de botte bijl maar voor een slimme aanpak met overleg en communicatie om deze situatie verbeteren en de kosten terug te dringen.

Voorzitter, een goed programma kan niet zonder een goed bestuur. Er is een stabiel college dat goed samenwerkt en elkaar vindt als het nodig is. Ook dat mag wel eens worden gezegd. Ongetwijfeld zal het ook wel eens botsen.. maar .. zonder wrijving heb je ook geen glans. In 2014 heeft deze coalitie als een van de eerste gemeenten in Nederland bij alle kandidaat wethouders een persoonlijk én team assessment laten uitvoeren voordat een voordracht plaatsvond aan de gemeenteraad. En over deze aanpak mogen de inwoners van Waalre tot op de dag van vandaag tevreden zijn.

En ja, daar was …. Toen ….. veel kritiek over uit de omgeving. Vooral van de ‘gevestigde bestuurlijke orde’. Wethouder Stienen uit Helmond noemde het destijds in het ED zelfs ‘een brug te ver’ en zei ook ‘op die manier wordt het een vak’. Dat laatste voorzitter, wisten wij al. Immers, diezelfde wethouder zat afgelopen mei in het ED te klagen dat veel wethouders in deze regio ‘onvoldoende kwaliteit hebben’. tja…

En inderdaad, om ons heen rommelt en rammelt het in veel colleges en gemeenten. Daar waar Waalre bestuurlijke rust en kracht uitstraalt. De commissaris van de Koning in Brabant heeft dat afgelopen week – ongetwijfeld naar tevredenheid – zelf geconstateerd tijdens zijn bezoek. Zoals gesteld zitten we halverwege deze raadsperiode. We zijn al ver en er is al veel gedaan maar af is Waalre nog niet. Er zijn nog voldoende ambities.

De nieuwe opzet van de gemeentelijke organisatie begint steeds meer vorm te krijgen. En laten we ook eerlijk zijn, een nieuwe wijze van werken en de cultuurverandering die we willen, kost tijd en moeite en gaat ook gepaard met onvolkomenheden. Natuurlijk wil je altijd sneller en beter.
Maar ik wil hier toch onze lof uitspreken voor de ambtelijke organisatie – leiding en medewerkers – die zich met hart en ziel inzetten om een Waalre 2.0 op de kaart te zetten.

En de gemeenteraad mag ook wel eens in eigen boezem kijken. Nog te veel en te vaak is het een raad 1.0 waarvan leden te vaak op detailniveau blijven, zaak en persoon, vorm en inhoud niet altijd kunnen scheiden om vervolgens oorzaak en oplossing van problemen buiten zichzelf zoeken in plaats van bij zich zelf. Met andere woorden ook de gemeenteraad mag en kan nog ontwikkelen.

Voorzitter, een van de speerpunten in deze raadsperiode is de verbetering van de burgerparticipatie. Nu is dat een containerbegrip waarbij de een er betrokkenheid onder
verstaat en de ander bijna volledige zeggenschap. De waarheid ligt zoals zo vaak in het midden. Met het project krachtig Waalre en de W100 bijeenkomsten zoeken we als raad, college en ambtenaren samen met de burgers naar de juiste vorm. Als gemeente willen we meer initiatief bij en van burgers. Daarvoor is ruimte nodig. Burgers vragen tegelijk om blijvende betrokkenheid van de gemeente. Niet altijd in geld, vaak ook wel.

D66 vindt dat we ons verder moeten ontwikkelen tot een adaptieve gemeente die kan mee bewegen met de ontwikkelingen in de samenleving. Tegelijkertijd mogen we ook stimulerend of soms sturend optreden om de aanwezige kracht binnen de samenleving van Waalre meer zichtbaar maken. Daarnaast willen we van het automatisme af dat iets alleen maar kan, als de gemeente maar betaalt. Niet omdat we dat niet zouden willen. Maar omdat het niet altijd hoeft.
Ruimte geven betekent kritisch naar je regels en voorschriften kijken. Maar wij willen ook verder.

D66 zal een motie indienen om serieus te kijken naar de toepasbaarheid van het platform cityfunding in Waalre. Cityfunding ; “Een nieuw ecosysteem waarin lokale initiatieven kunnen bloeien.” Hiermee kan de betrokkenheid van burgers meer zichtbaar worden, ruimte worden gegeven aan lokale initiatieven terwijl door een aanvullende vorm van financiering het beschikbare budget kan worden verruimd. Wij hebben daar een goed gevoel bij en vragen het college om met cityfunding in gesprek te gaan. We denken dat hiermee het sociale eigenaarschap en de leefbaarheid kan worden versterkt. D66 wil ook meer financiële ruimte scheppen voor die
leefbaarheid.

Het voorstel van het college om het subsidiebudget voor eigenaren van gemeentelijke monumenten met 20.000 euro te verhogen, zien wij niet zitten. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun bezit. Het argument dat deze subsidie de leefbaarheid verbetert, delen wij niet. Leefbaarheid zit in voorzieningen en activiteiten en niet in stenen. Om deze reden dienen wij een amendement in om het subsidie plafond te houden op het niveau waar al weer enige jaren geleden bewust voor is gekozen. Maar de opgevoerde 20.000
euro wel te behouden voor leefbaarheid. Waarbij nadere invulling bij de begrotingsbehandeling kan plaatsvinden. Dit amendement voorzitter, weegt zwaar voor de D66 fractie.

Een tweede motie zullen wij indienen met betrekking tot de speelvoorzieningen. Terecht heeft de wethouder eerder aangegeven dat het huidige budget te krap is. Meer dan de bestaande speelvoorzieningen in stand houden is niet mogelijk. En dan moet alles ook nog heel blijven want geld voor vervanging is er niet. Met de voorgestelde verhoging van het budget kunnen we dan ook instemmen. In onze motie vragen we het college om daarnaast met de scholen in gesprek te gaan over een mede gebruik van hun speelvoorzieningen buiten de schooltijden. Dat zou het areaal voor buiten speelvoorzieningen flink doen toenemen en het is ook efficiënt en effectief. Dat dit niet voor niks kan, begrijpen wij ook wel. Wij vragen het college dan ook bij de raad terug te komen als de gesprekken hebben plaatsgevonden.

Voorzitter, ik ga afronden.

Het schip staat op koers, veel is in gang gezet en belangrijke hervormingen beginnen vorm te krijgen. Financieel blijft het altijd puzzelen maar wederom is er een sluitende meerjarenbegroting. Het is nu dan ook tijd en er is ruimte om weer te gaan investeren in onze samenleving en de leefbaarheid. Maar dan op een slimme manier. Daarbij komt de kracht van de Waalrenaren goed van pas. D66 wil Waalre nog veel jaren op de eerste plaats houden als beste
woongemeente van Zuid Nederland.

Fractie D66 Waalre