Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 juni 2015

Weer ruimte om te investeren in de toekomst

Weer ruimte om te investeren in de toekomst

De hervormingen waarmee Waalre in 2013 is begonnen, beginnen vruchten af te werpen. De financiële positie is verbeterd, de zorg en welzijn is op orde, de vergroening en duurzaamheid van Waalre gaat vorm krijgen en de meerjarenbegroting sluit met mooie cijfers. Waar veel gemeenten nog zuchten en piepen onder lopende en nieuwe bezuinigingen, werkt Waalre verder aan haar toekomst. Een toekomst als krachtig en zelfstandig Waalre.

Met ingang van 2016 is er weer ruimte om te investeren in een nog betere leef- en woonomgeving, dienstverlening, cultuur en sport en duurzaamheid. Tevreden constateert D66 dat er vanaf 2016 een ton wordt vrijgemaakt voor een groen en duurzaam Waalre. Met de ontwikkeling van een duurzaamheidsagenda worden er nu echt stappen gezet. Niet in grote en megalomane projecten maar juist en vooral soms kleinschalige toepasbare en behapbare projecten. Gemeente en burgers hebben daarbij ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Maar samen kun je meer.

Betere dienstverlening en aandacht voor preventie

Een goede en slimme dienstverlening is een van de speerpunten van deze coalitie. De bezuinigingen op de ambtelijke organisatie hebben een wissel getrokken maar ook ruimte geschapen voor een andere wijze van werken. Wat kan eenvoudiger, klantvriendelijker en vooral ook digitaal. Om dat verder te verbeteren, trekt het college hier terecht geld voor uit.

De grote donkere wolk van de decentralisaties die veel gemeenten en burgers zagen aankomen op 1 januari van dit jaar, is Waalre voorbij gedreven. Al in 2014 durfde de coalitie te investeren in nieuwe vormen van lokale zorg en ondersteuning. De buffer voor het sociale domein die in het coalitieakkoord is afgesproken, is nog niet nodig geweest maar zorgt psychologisch wel voor veel rust bij medewerkers en burgers. Ja, we moeten de zorg en ondersteuning hervormen maar er is als het nodig is geld om die omslag geleidelijk te laten verlopen.

Preventie is een belangrijke besparing, dat weten we al jaren. Daarom is sport en bewegen voor kinderen ook zo belangrijk. Maar in onze vergrijzende samenleving dus ook voor de oudere inwoners. Naast speelvoorzieningen voor de jeugd is het voorstel in de kadernota om ‘beweegvoorzieningen voor senioren’ aan te leggen dan ook een logisch en goed idee.